Privatlivspolitik for ansøgere

Alumeco-koncernen, (der omfatter Alumeco ApS, Aluwind ApS, Alumeco Sverige AB, Alumeco Norge AS, Metallcenter West GmbH, Alumeco Service GmbH, Alcobra GmbH, Metalcenter Group GmbH, Alumeco Austria GmbH, Alumeco Finland OY AB, Metalcenter Finland OY AB, UAB Alumeco Baltic, Aluteam-Alumeco Sp. z o.o., Alumeco Service Sp. z o.o., Aluwind Sp. z o.o., Alumeco CZ s.r.o. og Alumeco NL) ("Alumeco") indsamler og behandler personoplysninger som en del af jobansøgnings- og rekrutteringsprocessen.

I denne privatlivspolitik for ansøgere ("Privatlivspolitik") kan du læse mere om, hvordan Alumeco behandler ansøgeres personoplysninger.

Alumecos privatlivspolitik for ansøgere beskriver:

  • Hvilke typer personoplysninger Alumeco indsamler, og til hvilke formål Alumeco bruger disse oplysninger.
  • Dine rettigheder.
  • Vores sikkerhedsforanstaltninger.
  • Din mulighed for at kontakte Alumeco og klage.

Hvis du bliver medarbejder hos Alumeco, vil du modtage oplysninger om vores behandling af medarbejderes personoplysninger (Alumecos privatlivspolitik for medarbejdere).

Dataansvarlig:

Alumeco ApS, Næsbyvej 26, 5000 Odense C, Danmark, CVR nr. DK19851974, er et selskab registreret i henhold til dansk lovgivning. Desuden består de nævnte koncernselskaber, der tilhører Alumeco ApS, af talrige juridiske enheder med kontorer over hele kloden.

På grund af Alumeco-koncernens struktur – herunder især ligheden med persondatabehandlingen, omfanget af delte tjenester og det deraf følgende fælles dataansvar – gælder denne Privatlivspolitik på tværs af koncernen. Hver pågældende enhed i Alumeco, som denne Privatlivspolitik er relevant for, er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne, hvilket vil sige, at den relevante enhed i Alumeco, hvor du har ansøgt om en ledig stilling, sammen med Alumeco ApS, vil som den eller de dataansvarlige indsamle og behandle personoplysninger om dig som jobsøgende.

Alumeco beder dig venligst om kun at indsende personlige data om dig selv i din jobansøgning, CV eller andet relevant materiale, du vælger at give os, i det omfang sådanne oplysninger er relevante for den specifikke stilling, du søger. Derfor skal du ikke medtage oplysninger om dit personnummer i de indsendte dokumenter, og du bør overveje, om der er andre personlige oplysninger, såsom sundhedsoplysninger, oplysninger om familieforhold eller lignende, som ikke er nødvendige for Alumecos rekrutteringsproces. Vær også opmærksom på e-mail-kommunikation; hvis du vælger at kommunikere til os via e-mail, skal du huske, at en almindelig e-mail ikke er sikker kommunikation, og at du derfor ikke bør skrive noget i din e-mail, der er privat eller følsomt, eller som du på anden måde mener bør beskyttes.

Oplysninger om ansøgere:

Alumeco indsamler og opbevarer oplysninger om dig i forbindelse med din jobansøgning hos Alumeco. Hvilke oplysninger vi behandler, afhænger af den specifikke stilling, du har søgt, og det kan f.eks. være:

  • Identifikationsoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse.
  • Andre oplysninger, der fremgår af din ansøgning og andre medfølgende dokumenter (såsom eksamensbeviser, anbefalinger, referencer osv.).
  • Personligheds- og duelighedsprøver (visse stillinger).
  • Straffeattest og oplysninger om strafbare handlinger (særlige stillinger, hvor lovgivningen f.eks. kræver det).

Alumeco behandler som hovedregel ikke særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) om dig, medmindre du specifikt inkluderer sådanne personoplysninger i din jobansøgning eller i dit CV osv.

Formål:

Alumeco behandler dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning til følgende formål:

  • Administreringen af rekrutteringsprocessen, herunder vurdering og udvælgelse af den mest egnede jobkandidat til stillingen.

Informationskilder:

Alumeco behandler de personoplysninger, du har givet os ved at indsende din jobansøgning og relateret materiale.

Derudover kan Alumeco behandle personoplysninger, der indsamles fra tredjeparter, f.eks. fra offentlige databaser, via LinkedIn eller andre offentlige sociale medieplatforme, en onlinesøgning eller et rekrutteringsbureau.

Hvis du har givet dit samtykke, kan Alumeco også indhente og behandle erklæringer fra dine tidligere arbejdsgivere, såsom oplysninger om dine jobopgaver og kvalifikationer.

Hvis du har taget tests, indhenter Alumeco testresultaterne fra testudbyderen.

Hvis der kræves en straffeattest, indhentes den enten direkte fra dig eller fra det nationale politi baseret på dit tidligere samtykke.

Retsgrundlaget for behandlingen:

Alumeco behandler personoplysningerne til rekrutteringsformål for at forfølge Alumecos legitime interesser, såsom administreringen af rekrutteringsprocessen og evalueringen af jobansøgerne, herunder at ansætte den bedst egnede kandidat til den specifikke stilling, jf. Artikel 6, stk. 1, litra f) i den generelle databeskyttelsesforordning ("GDPR").

Hvis du er udvalgt til en af vores ledige stillinger, vil en sådan behandling også være nødvendig for at træffe foranstaltninger per din anmodning, før du indgår en ansættelseskontrakt, jf. Artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.

Hvis Alumeco indhenter og behandler erklæringer fra dine tidligere arbejdsgivere, vil en sådan behandling være baseret på dit forudgående samtykke, jf. Artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Behandlingen af personlighedstests og duelighedstests er baseret på vores legitime interesser i at vurdere og ansætte den bedst egnede kandidat, jf. Artikel 6, stk. 1, litra f). I det omfang dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder som dataregistreret tilsidesætter Alumecos interesser, vil behandlingen være baseret på dit forudgående samtykke, jf. Artikel 6, stk. 1, litra a).

Hvis du ikke er valgt til den ledige stilling, du har søgt, men din profil er interessant, og du accepterer yderligere lagring af dine personoplysninger til en potentielt relevant og fremtidig ledig stilling, sker denne lagring kun på baggrund af dit tidligere samtykke, jf. Artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Behandling af personoplysninger vedrørende (potentielle) domfældelser og lovovertrædelser er baseret på databeskyttelseslovens §8, stk. 3-5, hvormed behandlingen, inklusive en eventuel videregivelse, kan finde sted, når det er nødvendigt med henblik på at forfølge en legitim interesse, som klart tilsidesætter den registreredes interesse. En sådan interesse omfatter forebyggelse af kriminalitet og beskyttelse af Alumeco og vores forretningshemmeligheder. Hvis dette krav ikke er opfyldt, vil Alumeco behandle personoplysningerne, når behandlingen er nødvendig for etableringen, udøvelsen eller forsvaret af retskrav, eller indhente dit forudgående udtrykkelige samtykke.

Modtagere:

Hvis det skønnes nødvendigt, kan Alumeco videregive personoplysninger om dig til visse tredjepartsmodtagere, såsom koncerninterne virksomheder eller tjenesteudbydere i forbindelse med rekrutteringsprocessen (herunder rekrutteringsbureauer).

Alumeco anvender også databehandlere til at levere visse funktioner i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Det gælder f.eks. en databehandler, der tilbyder et system, der kan håndtere applikationer. Alumeco har indgået databehandleraftaler med leverandørerne, og sådanne leverandører vil kun behandle personoplysninger om dig på vegne af og i overensstemmelse med de instruktioner, der gives af Alumeco.

Vi videregiver oplysninger til myndigheder, hvis vi ifølge loven er forpligtet til at gøre det.

Overførslen af dine personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS):

I visse tilfælde kan dine personoplysninger blive overført til lande uden for EU/EØS. Alumeco sikrer, at en sådan overførsel vil blive udført i overensstemmelse med de gældende databeskyttelseslove. Det betyder, at enhver part uden for EU/EØS, der modtager dine personoplysninger, vil sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, f.eks. ved at indgå i EU's standardkontraktklausuler med Alumeco. Alumeco vil vedtage supplerende sikkerhedsforanstaltninger, hvis det skønnes nødvendigt i det konkrete tilfælde. Du kan efter anmodning modtage en kopi af retsgrundlaget for overførsler. Kontakt venligst GDPR@alumeco.dk.

Opbevaring af persondata:

Som hovedregel sletter vi dine personoplysninger senest 6 måneder efter, at ansættelsesprocessen er afsluttet, hvis du ikke er udvalgt til den ledige stilling. Herefter vil dine personoplysninger blive slettet. Vi gennemgår regelmæssigt de personoplysninger, vi har, og dine personoplysninger vil blive slettet tidligere, hvis vi beslutter, at fortsat lagring ikke er nødvendig.

Hvis Alumeco opbevarer dine personoplysninger til relevant fremtidig rekruttering baseret på dit samtykke, vil vi løbende vurdere, om det er nødvendigt at fortsætte med at opbevare dine personoplysninger, f.eks. en gang om året. Den specifikke opbevaringsperiode afhænger af den specifikke stilling, du oprindeligt ansøgte. Hvis du trækker dit samtykke til opbevaringen af dine personoplysninger tilbage med henblik på relevant fremtidig rekruttering, sletter vi dine personoplysninger så hurtigt som muligt efter tilbagetrækningen af dit samtykke.

Hvis loven forpligter os til at opbevare oplysningerne i en længere periode, eller hvis formålet med at opbevare oplysningerne er etableringen, forsvaret eller udøvelsen af et retskrav, kan perioden være længere.

Sikkerhed:

Alumeco holder dine personlige data sikre og fortrolige. Vi har implementeret både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab eller ændring, og mod at de kommer i uvedkommendes kendskab, misbruges eller på anden måde behandles i strid med loven.

Alumecos sikkerhedsforanstaltninger overvåges løbende for at sikre, at dine personoplysninger håndteres ansvarligt i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen, især med fortsat respekt for dine rettigheder som dataregistreret.

Dine rettigheder:

Alumeco har implementeret foranstaltninger for at sikre dine rettigheder som dataregistreret.

Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, som Alumeco behandler om dig, og til at modtage yderligere oplysninger. Afhængigt af omstændighederne har du desuden ret til en berigtigelse, sletning ("retten til at blive glemt") eller begrænsning af de personoplysninger, Alumeco behandler om dig. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder.

Under særlige omstændigheder kan du have ret til dataportabilitet. Hvis behandlingen er baseret på et samtykke eller en kontrakt med dig, og behandlingen udføres automatisk, har du ret til at modtage de personoplysninger, der vedrører dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis det er teknisk muligt. Du har således ret til at videregive disse personoplysninger til en tredjepart uden hindring fra Alumeco.

Som hovedregel har du ret til ikke at være genstand for en beslutning, der udelukkende er baseret på en automatiseret behandling, herunder en profilering, som har retsvirkninger vedrørende dig eller tilsvarende påvirker dig i væsentlig grad. Dette gælder bl.a. ikke, hvis en automatiseret beslutningstagning og profilering er nødvendig for at indgå eller udføre en kontrakt mellem dig og Alumeco.

Hvis vi har indhentet dit samtykke til en behandling, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, vil det ikke påvirke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på grundlag af dit tidligere samtykke og frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Derfor, hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det først træde i kraft fra det tidspunkt. Hvis en behandling er baseret på dit samtykke, vil du have givet dette før behandlingen. Vi påpeger altid, hvornår du skal give dit samtykke.

Datatilsynet har udsendt en vejledning om de dataregistreredes rettigheder. Hvis du vil læse mere om dine rettigheder, kan du klikke her. Bemærk venligst, at vejledningen er på dansk.

Spørgsmål og kommentarer:

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder eller på anden måde har spørgsmål om Alumecos privatlivspolitik for ansøgere, er du velkommen til at kontakte Alumeco på: Alumeco ApS, Næsbyvej 26, DK 5000 Odense C, e-mail: GDPR@alumeco.dk.

Du har også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed vedrørende Alumecos behandling af dine personoplysninger. I Danmark er Datatilsynet den relevante databeskyttelsesmyndighed, hvis kontaktoplysninger er tilgængelige på deres websted: www.datatilsynet.dk. Bemærk, at den relevante databeskyttelsesmyndighed kun er kvalificeret til at behandle klager vedrørende Alumecos behandling af dine personoplysninger; klager vedrørende håndteringen af rekrutteringsprocessen, afslag osv. skal videresendes til Alumeco.

 

 

Seneste revision: 23.06.2022