Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Download indholdet på denne side her:

1. Anvendelsesområde


1.1
Disse salgs- og leveringsbetingelser (“Salgs- og leveringsbetingelser”) gælder for alle leverancer af produkter (”Produkter”) fra Alumeco ApS eller dettes koncern-selskaber (”Sælger”), til alle kunder (”Køber”), medmindre andet er skriftligt aftalt. Koncernselskaber er selskaber, som direkte eller indirekte kontrolleres af Alumeco ApS gennem aktiebesiddelse eller stemmerettigheder.

1.2 Enhver modifikation eller afvigelse fra disse Salgs- og leveringsbetingelser, som måtte være anført i Købers ordre el.lign. skal skriftligt accepteres af Sælger.    

1.3 Købers accept af at Produkter afsendes eller leveres, eller Købers modtagelse af Produkter skal anses som accept af nærværende Salgs- og leverings-betingelser.  


2. Produktinformation

2.1 Enhver produktinformation, herunder, men ikke begrænset til vægt dimensioner, kvalitet, tekniske og andre data, som fremgår af kataloger, beskrivelser, prospekt, annoncer m.v., og uagtet om informationen er givet på skrift, mundtligt, elektronisk, online eller via download, skal betragtes som udelukkende orienterende og er alene bindende i det omfang, at Sælger udtrykkeligt henviser hertil i tilbud eller ordrebekræftelse. Specifikke krav fra Køber er kun bindende, hvis Sælger bekræfter sådanne krav skriftligt. 

 

3. Priser og tilbudsafgivelse

3.1 Priser for Produkter er eksklusive moms og andre skatter eller afgifter. Sælger forbeholder sig retten til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede Produkter i tilfælde af valutakursændringer, materiale-stigninger, prisstigninger fra underleveran-dører, ændringer i toldafgifter, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb el.lign. forhold, hvor Sælger har begrænset eller ingen kontrol.  

3.2 Såfremt Sælger afgiver et skriftligt tilbud, som ikke specificerer en specifik acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til Sælger indenfor 7 dage fra tilbuddets dato (”Acceptfrist”).

3.3 Køber må ikke overdrage tilbud til tredjemand.

 

4. Ordrebekræftelse/accept af tilbud

4.1 En ordre underlagt disse Salgs- og leveringsbetingelser betragtes som Købers tilbud om at købe Produkter. Sælger skal ikke anses for at have accepteret en ordre, før at Køber har modtaget Sælgers skriftlige og elektroniske accept af ordren i form af en ordrebekræftelse.  Sælger skal ikke anses for at have indgået en bindende aftale, medmindre Sælger har modtaget en skriftlig og overensstemmende accept fra Køber på et tilbud afgivet af Sælger indenfor accept-fristen.

4.2 Såfremt Køber har indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, skal disse foreligge skriftligt og være Sælger i hænde indenfor 48 timer efter ordrebekræftelsens dato.   

 

5. Kvalitet

5.1 Køber er selv ansvarlig for at sikre, at tekniske data og materialet som helhed egner sig til Købers behov, hvorfor Sælger ikke er ansvarlig for, om Produktet egner sig til Købers påtænkte formål.

5.2 I det omfang der foreligger en norm for et givet Produkt, skal Sælgers Produkter leve op til sådanne relevante normer. 

5.3 Certifikater medfølger kun efter aftale mellem parterne. I de tilfælde, hvor certifikater medfølger, gælder Sælgers garanti kun information i certifikatet i det omfang, det specifikt gælder dele, der er produceret af Sælger.  

 

6. Kvantum

6.1 For den leverede totalmængde forbeholdes en margin på +/- 10 % af det specificerede kvantum. 

6.2 Enhver beregning efter vægt, styk- eller længdeangivelse sker i overensstemmelse med branchestandarder. 

 

7. Betaling og vilkår

7.1 Betaling skal ske i henhold til de af Sælger fastsatte betalingsbetingelser i ordrebekræftelsen. Såfremt sådanne betalings-betingelser ikke er angivet, skal betaling ske ved forudbetaling. 

7.2 Renter påløber fra forfaldsdagen til den højest tilladte rente under gældende lov. 

7.3 I tilfælde af at Købers betalingsevne svækkes, forbeholder Sælger sig retten til, til enhver tid, at ændre betalingsbetingelserne og/eller tilbageholde leveringer.  

7.4 Ethvert af Sælgers koncernselskaber er berettiget til at modregne egne krav mod Køber i alle Købers krav mod ethvert af Sælgers koncernselskaber.

7.5 Køber er ikke berettiget til at tilbageholde hele eller dele af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

7.6 Såfremt en levering udskydes på grund af Købers forhold, skal Køber foretage betaling til Sælger, som hvis levering var sket til aftalt tid, medmindre Sælger skriftligt meddeler Køber andet.

7.7 Reklamationer berettiger ikke Køber til at tilbageholde betaling for levering.

 

8. Ejendomsforbehold

8.1 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til Produkterne, alene med de begræns-ninger, der følger af ufravigelige lovregler, indtil den fulde købesum og alle tilløbne omkostninger er betalt til Sælger eller til den, Sælger har overdraget sin ret til.

8.2 Ved omdannelse eller bearbejdning af de solgte Produkter, opretholdes Sælgers ejendomsforbehold, således at det omfatter omdannede eller bearbejdede Produkter i et omfang svarende til værdien af det solgte Produkt.  

 

For alle leverancer til Tyskland og Østrig skal den følgende (nye) paragraf 8 fuldstændigt erstatte ordlyden af den (eksisterende) paragraf 8 ”Ejendoms-forbehold”. Den nye paragraf 8 skal udelukkende være underlagt tysk ret, uanset hvilken lov der i øvrigt finder anvendelse i henhold til punkt 24.2.

 

8.1 Produkterne skal forblive Sælgers ejendom indtil den fulde købesum er betalt til Sælger eller til den, Sælger har overdraget sin ret til. I tilfælde af Købers brud på parternes aftale, inklusive men ikke begrænset til manglende betaling, tilkommer ejendoms-forbeholdet Sælger.

8.2 Køber skal behandle Produkterne med rettidig omhu, opretholde passende forsikring for Produkterne og i det omfang, det er nødvendigt, reparere og vedligeholde Produkterne.  

8.3 Indtil den fulde købesum er betalt og i tilfælde af, at Produkterne bliver underlagt tredjemandsrettigheder eller anden byrde, skal Køber straks skriftligt underrette Sælger herom.

8.4 Køber kan kun videresælge Produkter underlagt denne paragraf 8 om ejendoms-forbehold som en del af Købers normale forretning. I et sådant tilfælde tildeler Køber alle krav, som opstår som følge af dette videresalg, uanset om Produkterne er blevet bearbejdet eller ikke, til Sælger. Uagtet Sælgers ret til at kræve direkte betaling, skal Køber være berettiget til at modtage betaling fra de tildelte krav. I dette øjemed, accepterer Sælger, at Sælger ikke kræver betaling for de tildelte krav i det omfang, at Køber lever op til sine betalingsforpligtelser og ikke bliver underlagt konkursbehandling el.lign. eller anden udsættelse af betaling.  

 

9. Levering

9.1 Levering skal være Ex Works (Incoterms 2020) til den adresse, som er angivet i Sælgers tilbud, eller, hvis anvendelig, i ordrebekræftelsen.
9.2 Leveringstiden er angivet i Sælgers tilbud, eller, hvis anvendelig, i ordre-bekræftelsen. 
9.3 Leveringstiden regnes fra Sælgers ordrebekræftelse, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor Sælger har modtaget specifikationer, herunder godkendte tegninger, med angivelse af mål og dimensioner. Såfremt disse specifikationer ikke er modtaget ved ordrebekræftelsen, regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor Sælger har modtaget disse.  

9.4 En udskydelse af leveringstiden med 3 (tre) arbejdsdage på baggrund af Sælgers forhold, betragtes i enhver henseende som rettidig levering.

9.5 Hvis Sælger ikke leverer indenfor en angivet leveringsdato, er Køber berettiget til skriftligt at fastsætte en rimelig, sidste frist for levering på minimum 5 (fem) arbejds-dage for lager- og standardprodukter og på minimum 20 (tyve) arbejdsdage for individuelt tilvirkede produkter. Såfremt levering ikke er sket indenfor den af Køber fastsatte frist, er Køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Sælger at ophæve den pågældende leverance eller del-leverance.

9.6 Hæver Køber en leverance eller delleverance af lager og standardprodukter   i henhold til pkt. 9.5, har Køber ret til at foretage et dækningskøb af en tilsvarende leverance fra anden side og kræve refundering af meromkostninger fra Sælger.  Sælgers forpligtelse til at dække sådanne omkostninger eller enhver anden til Køberen relateret skade kan ikke overstige det fakturerede beløb af den oprindelige leverance eller delleverance fra Sælger.

Hæver Køber en leverance eller delleverance af individuelt tilvirkede produkter i henhold til pkt. 9.5 er Køber ikke berettiget til at foretage dækningskøb på Sælgers regning og kan i øvrigt ikke kræve sit tab erstattet af Sælger.

9.7 Hvis Sælger ikke leverer Produkter indenfor den angivne leveringsdato, som anført i pkt. 9.5, er begge parter i samhør loyalt forpligtede til at fremkomme med en, for begge parter, tilfredsstillende løsning til fortsat at sikre levering.

9.8 Såfremt forsinkelsen ved levering skyldes, at Sælger er i en situation, som angives i pkt. 16 ”Force majeure”, udskydes leveringstiden, så længe en sådan situation varer.   
9.9 Sælger skal i alle tilfælde, uden ugrundet ophold, meddele Køber om ændringer i leveringstiden, når en forsinkelse er kommet til Sælgers kendskab.

 

10. Emballage

10.1 Emballering, inklusive paller, sker for Købers regning, medmindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen.

10.2 Emballage og paller tages kun retur efter særskilt aftale.

 

11. Annullering og ændringer

11.1 Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske efter skriftlig godkendelse fra Sælger senest 10 (ti) arbejdsdage efter afsendt ordrebekræftelse.

11.2 Køber skal erstatte Sælgers mer-omkostninger og tab ved annullering, dog skal disse omkostninger og tab sammenlagt aldrig udgøre mindre end 10 % af den aftalte købesum for de annullerede Produkter ekskl. merværdiudgift.

 

12. Produktændringer

12.1 Sælger forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber.

 

13. Undersøgelsespligt og reklamation

13.1 Ved modtagelse skal Køber straks foretage en sådan undersøgelse af de solgte Produkter, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis leverancen er utilstrækkelig eller mangelfuld, skal Køber straks herefter reklamere til Sælger.

13.2 I tilfælde af transportskader eller andre synlige skader skal de pågældende skader dokumenteres ved at gøre anmærkning omkring dette på fragtbrevet ved modtagelse af Produkterne.

13.3 Hvis Køber senere bliver bekendt med mangler, der trods omhyggelig under-søgelse ikke kunne konstateres ved leveringen, skal Køber straks efter konstateringen af forholdet reklamere til Sælger.

13.4 Køber kan uagtet pkt. 13.3 i alle tilfælde senest 6 (seks) måneder efter levering påberåbe sig en mangel.

13.5 Reklamerer Køber ikke straks, som foreskrevet i denne paragraf 13, fortaber Køber retten til at fremsætte krav mod Sælger for den pågældende mangel eller utilstrækkelighed.

 

14. Mangelsansvar

14.1 Foreligger der en berettiget og rettidig

reklamation i henhold til disse Salgs- og leveringsbetingelser, skal Sælger efter Sælgers eget valg foretage udbedring af manglen ved enten udskiftning eller afhjælpning. Udbedringen skal arrangeres uden ugrundet ophold og skal gennemføres inden rimelig tid. Udbedring sker som udgangspunkt på det sted, hvor det defekte Produkt befinder sig med de i denne paragraf 14 angivne undtagelser. Køber skal på anmodning sende den mangelfulde del eller hele Produktet til Sælger, og Køber er ansvarlig for at arrangere forsvarlig emballering og forsendelse for den defekte del eller det defekte Produkt. Såfremt udbedring er sket, har Køber ikke yderligere krav mod Sælger for det defekte Produkt. Ejendomsretten til Produkter, som er blevet udskiftet/returneret, overgår til Sælger.

14.2 Køber skal bære meromkostninger, som Sælger påføres ved udbedring af mangler som følge af, at Produkterne befinder sig på et andet sted end leveringsstedet. Hvis demontering og montering medfører indgreb i andet end Produkterne, påhviler arbejdet og omkostningerne Køber selv.

14.3 Hvis Købers reklamation viser sig at være uberettiget, skal Køber kompensere ethvert foretaget arbejde eller levering udført af Sælger og andre omkostninger afholdt af Sælger i forbindelse med udbedrings-forsøget.

14.4 Hvis Sælger ikke inden rimelig tid opfylder sine udbedringsforpligtelser, er Køber berettiget til skriftligt at fastsætte en rimelig, sidste frist for udbedring på minimum 10 (ti) arbejdsdage. I det omfang udbedring ikke er sket inden udløbet af denne frist, kan Køber efter eget valg: 1) få fremstillet nye dele/Produkter for Sælgers regning, men dog for Købers egen risiko, forudsat, at Køber gør dette på en fornuftig og rimelig måde og at omkostningen ikke overstiger den pris, Køber oprindeligt har betalt Sælger for det omhandlende Produkt/Produktdel; eller 2) kræve forholdsmæssigt afslag på højst 15 % af den aftalte købesum for det omhandlende Produkt/Produktdel. Er manglen så væsentlig, at den vil fratage Køber udbyttet af aftalen vedr. Produktet eller en væsentlig del heraf, kan Køber i stedet skriftligt ophæve den del af aftalen omhandlende den del af Produktet, som følge af manglen ikke kan bruges til det tildelte formål for parterne.

14.5 Hvis Køber ophæver delaftalen i henhold til pkt. 14.4, har Køber ret til at kræve erstatning for omkostninger til dækningskøb. Erstatningen kan dog ikke overstige den oprindelige pris, Køber betalte Sælger for den omhandlende delaftale.

14.6 Sælgers mangelsansvar gælder i 12 (tolv) måneder fra leveringsdatoen. For returnerede, udskiftede eller reparerede dele gælder Sælgers mangelsansvar i 12 (tolv) måneder fra datoen for den pågældende erstatningsleverance, udskift-ning eller reparation, men dog aldrig længere end 24 (fireogtyve) måneder fra den oprindelige leveringsdato.

 

15. Ansvarsbegrænsning

15.1 Sælger hæfter alene for dokumenteret direkte tab. Sælger er derfor ikke ansvarlig  for nogen af de følgende typer af tab eller skade, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale, der er omfattet af disse Salgs- og leveringsbetingelser: 1) ethvert tab som resultat fra tab af produktion, profit, indtægt, goodwill eller forventede besparelser, eller 2) ethvert tab eller ødelæggelse af data, eller 3) enhver anden følgeskade eller indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved de solgte Produkter.

15.2 Sælgers ansvar for tab eller skade, der måtte udspringe af eller være i forlængelse af en aftale, der reguleres af disse Salgs- og leveringsbetingelser, skal være begrænset til det totale beløb, som Sælger har faktureret til Køber for den pågældende aftale.

15.3 Begrænsningerne i pkt. 15.1 og 15.2 er ikke gældende i tilfælde af Sælgers grove uagtsomhed eller grove forsømmelse.

15.4 Sælger er  ikke  ansvarlig for rådgivning givet til Køber i forbindelse med udarbejdelse af tegninger eller udarbejdelse af projekter.

 

16. Force majeure

16.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, hvis de forhindrer Sælgers opfyldelse af aftalen eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld for Sælger: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som er udenfor Sælgers rimelige kontrol, så som brand, krig, terrorisme, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valuta-restriktioner, oprør og uroligheder, inter-nationale blokader, mangel på transport-muligheder, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, ekstraordinære indgreb fra EU-myndighederne eller andre myndigheder, offentlige forskrifter. Pande-mier samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

16.2 De i pkt. 16.1 nævnte omstændigheder, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse eller aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på tidspunktet for aftalen.

16.3 Indtræder der omstændigheder, som nævnt i pkt. 16.1 hos Køber, skal Køber dække Sælgers omkostninger til at sikre og beskytte Produkterne, mens de omstændig-heder foreligger.

16.4 Hvis aftalens opfyldelse hindres i mere end 3 (tre) måneder pga. omstændigheder som nævnt i pkt. 16.1, er parterne berettigede til erstatningsfrit at annullere den ikke opfyldte del af aftalen.

16.5 Der påhviler både Sælger såvel som Køber pligt til uden ugrundet ophold at underrette den anden part, såfremt der indtræffer omstændigheder i henhold til pkt. 16.1.

 

17. Produktansvar

17.1 Sælger er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et Produkt på fast ejendom, som indtræder, efter det er blevet leveret, og mens det er i Købers besiddelse. Sælger er ej heller ansvarlig for skader på produkter, som er fremstillet af Køber eller for produkter, som Købers produkter er den del af. Sælger er alene ansvarlig for produktansvar, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelige lovregler om produktansvar.

17.2 Sælgers ansvar er begrænset som fastsat i paragraf 15 ”Ansvarsbegrænsning”.

17.3 Sælger er alene ansvarlig overfor skadelidte; hvorfor Køber ikke kan rejse krav overfor Sælger for tab opstået i forbindelse med produktansvar rejst overfor Køber.

17.4 Rejser skadelidte produktansvarskrav overfor Sælger, forbeholder Sælger sig retten til at blive holdt skadesløs af Køber i det omfang, at skaden ikke skyldes fejl i Produkter eller forsømmelse begået af Sælger.

17.5 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne (hhv. Køber som Sælger) om produktansvar, skal denne part straks underrette den anden herom.

 

18. Returvarer

18.1 Varer modtages kun retur efter særlig aftale med Sælger.

18.2 Såfremt returnering af Produkter er blevet aftalt, jf. pkt. 18.1, er det en betingelse for kreditering af returnerede Produkter, at disse er i ubeskadiget stand og for værks-/fabriksemballerede materialers ved-kommende, at disse er i original, ubrudt emballage, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 

19. Værktøjer

19.1 Såfremt der i forbindelse med aftalen med Sælger betales for fremstilling af værktøj hos et produktionsværk, opnår Køber alene brugsret til dette værktøj og kan aldrig opnå ejendomsret til værktøjet eller fordre dette udleveret fra værket.

Sådanne værktøjer opbevares i minimum 36 (seksogtredive) måneder efter seneste produktion, hvorefter de uden varsel på foranledning af Sælger kan destrueres.

 

20. Forbud mod videresalg og brug til visse formål

20.1 Køber garanterer, at Sælgers Produk-ter ikke må anvendes til eller videresælges til formål, der har nogen form for forbindelse til kemiske, biologiske eller atomare våben eller til missiler, som er i stand til transportere sådanne våben.

20.2 Køber garanterer, at Sælgers Produk-ter ikke må sælges til personer, virksomheder eller enhver anden form for organisation, såfremt Køber har kendskab til eller mistanke om, at disse er relaterede til nogen form for terrorist- eller narkoaktivitet.

20.3 Sælgers Produkter kan være omfattet af regler om eksportkontrol og kan derfor være omfattet af restriktioner ved salg til lande eller kunder omfattet af eksport-/importforbud. Køber skal overholde sådanne restriktioner ved videresalg af Sælgers Produkter til disse lande eller kunder.

20.4 Køber må ikke videresælge Sælgers Produkter, såfremt der er tvivl om eller mistanke om, at Produkterne kan blive brugt til formål i strid med ovennævnte.

20.5 Hvis Køber har kendskab til eller mistanke om, at ovennævnte betingelser er blevet overtrådt, skal Køber straks give Sælger meddelelse herom.

20.6 Køber skal holde Sælger helt skadesløs mod enhver form for krav mod Sælger, som er forårsaget af Købers manglende overholdelse af pkt. 20.1-20.5. 

 

21. Sanktioner

21.1 Køber garanterer at overholde alle til enhver tid gældende sanktioner herunder import/eksport restriktioner  og regler om eksportkontrol, udstedt af USA, EU eller FN, såvel som andre nationale og lokale sanktioner og handelssanktioner, der ikke strider mod amerikansk, EU eller dansk ret -love.

21.2. Køber garanterer, at hverken Køber selv, Købers ejere, datterselskaber eller noget medlem af Købers ledelse eller andre af Købers medarbejdere, overtræder, er underlagt efterforskning for overtrædelse af sanktioner udstedt af USA, EU eller FN og ikke er kontrolleret af eller handler på vegne af nogen person eller virksomhed underlagt sådanne sanktioner. ,

21.3 Sælger er ikke forpligtet til at sælge, leverer eller overfører Produkter til Køber, såfremt dette er i strid med sanktioner udstedt af USA, UK, EU eller FN.

21.4 Køber skal holde Sælger helt skadesløs mod enhver form for krav mod Sælger, som er forårsaget af Købers manglende overholdelse af pkt. 21.1 og 21.2. 

 

22. Databeskyttelse

22.1 Sælgers koncernselskaber og Sælgers underleverandører er berettiget til at behandle og dermed opbevare persondata vedrørende kontaktpersoner hos Køber, herunder navn og kontaktoplysninger. Sælgers formål med at behandle disse oplysninger er at være i stand til at opfylde Sælgers forpligtelser overfor Køber, f.eks. i forhold til administration af kunderelationer og betalingstransaktioner.

22.2 Sælger vil gøre brug af tilstrækkelige kontraktuelle og tekniske foranstaltninger med henblik på at sikre beskyttelsen af persondata. Sælger vil opbevare person-data, så længe forretningsforholdet består.

22.3 Databeskyttelsesforordningen med-fører en række rettigheder i forhold til Sælgers behandling af persondata. Der kan søges yderligere information på Sælgers hjemmeside eller ved at kontakte Sælgers kontaktperson.

 

23. Delvis ugyldighed

23.1 I tilfælde af, at en eller flere bestemmelser i disse Salgs- og leverings-betingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf. 

 

24. Tvistigheder

24.1 Køber såvel som Sælger er forpligtet til at søge enhver uoverensstemmelse løst i mindelighed.

24.2 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne i anledning af aftalen og relaterede forhold, skal afgøres efter Sælgers lands regler, som finder anvendelse.

24.3 Tvister skal afgøres eksklusivt ved de danske domstole ved retten i den retskreds, hvor Sælger har sit forretningssted eller ved den retskreds, Sælger finder mest fordelagtig for begge parter, eksempelvis på baggrund af sagsbehandlingstid.


Version 2022-11